Beschreibung

Aan de rand van het pittoreske dorp Noordgouwe maakt agrarische bebouwing plaats voor het 
kleinschalig project Wekkenhof: 6 bouwkavels voor woningen in landelijke stijl verdeeld in 2 vrijstaande woningen en 4 twee onder één kapwoningen, alle gasloos. 

De toegangsweg en het groen worden in harmonie met de omgeving aangelegd waarbij de architect zich heeft laten inspireren door het boerenerf.
Midden op het boerenerf staat centraal de wagenschuur met 6 garages, bij iedere woning is er één garage in de prijs inbegrepen. 
De Artist Impressions in deze brochure zijn voorbeelden van bebouwing welke passen in en aansluiten op het Beeld- en Kwaliteitsplan. 

Wekkenhof in 't kort 
 -6 bouwkavels inclusief woning met een oppervlakte vanaf 536 m2 tot 856 m2. 
- Inclusief privégarage in de wagenschuur en aanleg van infra en groen. 
- Prachtig uitzicht vanaf alle kavels. 

Noordgouwe 
Wekkenhof ligt in de driehoek Noordgouwe, Kerkwerve en Schuddebeurs. Landelijk, bosrijk en op korte afstand van Zierikzee (5 minuten) , het Grevelingenmeer, de Oosterschelde en de stranden op de Kop van Schouwen. 

De omgeving is veelzijdig, boerderijen, arbeiderswoningen, villa's en landhuizen wisselen elkaar af. Vroeger woonden veel notabelen uit Zierikzee in Schuddebeurs. Vanaf het midden van de zestiende eeuw bouwden de welgestelde stedelingen hier hun buitenhuizen om van het landleven te genieten of verbouwden hun boerderijen tot landgoed. 

Noordgouwe is een gezellig ringdorp met een fraaie kerk en enkele voorzieningen zoals een restaurant, café en een kuuroord. De dagelijkse boodschappen worden gehaald in Zierikzee. 

Bouwnummer /Woningtype/ Kaveloppervlak (m²) 
1. Vrijstaande woning 782 m²
2. Vrijstaande woning 740 m²
3. Twee onder één kapwoning 856 m²
4. Twee onder één kapwoning 536 m²
5. Twee onder één kapwoning 762 m²
6. Twee onder één kapwoning 638 m²
*Actuele beschikbaarheid en prijzen vindt u op de separate prijslijst. 
*Exclusief meer- en minderwerk (met aannemer te bespreken).

Vrijstaande woningen 
De bebouwing van bouwkavels 1 en 2 moeten conform het Beeld -en Kwaliteitsplan refereren aan de voormalige hoofdbebouwing van het agrarisch bedrijf, de boerderijwoning en de achtergelegen stal.  De maximale inhoudsmaat van de voorste kavel (bouwnummer 1) is 644 m3 en voor de kavel erachter (bouwnummer 2) is dat 750 m3. Beide woningen kijken uit over de naastgelegen fruitgaard en achterliggend agrarisch gebied. 

Twee onder één kapwoningen 
De bebouwing van bouwkavels 3, 4, 5 en 6 zijn een clustering van woningtypen welke refereren aan de bijbehorende agrarische bedrijfsbebouwing. De maximale inhoudsmaat per woning is 610 m3 en er zijn varianten mogelijk waarbij bijvoorbeeld een deel van de woning is ingericht ten behoeve van 'aan huis gebonden' beroepen of mantelzorg. Alle twee onder één kapwoningen hebben een fantastisch uitzicht over het omliggende agrarische gebied. 

Centrale wagen schuur 
- Zestal garages in de vorm van een wagenschuur 
- Afmeting totaal circa 22 m. x 8 m. 
- Goothoogte 3 meter, nokhoogte 6 meter 
- Wekkenhof nummer 1 t/m 6 krijgen de garages toegekend respectievelijk van links naar rechts (van noord naar zuid). Nummer 1 links t/m 6 rechts. 

Beeld-en Kwaliteitsplan 
Visie 
Bij het realiseren van de woningen wordt gestreefd naar een zorgvuldige inpassing in het landschap. Bewoners, bezoekers en voorbijgangers moeten de verschijningsvorm van het nieuw te realiseren 'boerenerf' als positief waarderen. In de opzet van het stedenbouwkundige plan is de basis gelegd voor de ruimtelijke kwaliteit. 

Bij het opstellen van het beeldkwaliteitsplan is ervan uitgegaan dat de welstandscriteria zoals die geformuleerd zijn voor de agrarische bebouwing en de landschappelijke inpassing in principe onverkort gelden voor de onderhavige ontwikkeling, waarbij de agrarische functie goeddeels is vervallen. 

Toetsingscriteria 
Om duidelijk te maken wat het kader is voor de beeldkwaliteit van de Wekkenhof zijn in feite beelden en schetsen het meest effectief. Het beeldkwaliteitsplan is dan ook zo beeldend mogelijk uitgevoerd en kan niet los gezien worden van het plan "Herinrichting Heereweg 33-37 Noordgouwe". Er zijn richtlijnen opgenomen voor de architectuur en voor de openbare ruimte. 

Positie en kaprichting 
Voortbordurend op de oorspronkelijke situatie waarbij de opstallen afwisselend en onregelmatig ten opzichte van elkaar waren gepositioneerd met kaprichtingen of evenwijdig van de weg, of haaks op de weg, zijn in de nieuwe situatie daarvan afwijkende (schuin geplaatste) nokrichtingen niet gewenst. 
Als hoofdrichting is gekozen voor haaks op de weg, met uitzondering van de achter op het erf gelegen twee onder één kapwoningen en de bestaande woning met schuur aan de Heereweg 33. 
Indien, en voor zover er functioneel een koppeling noodzakelijk is tussen woning en schuur (bij de agrarische bebouwing) dan zal deze koppeling altijd uitgevoerd worden als een ondergeschikt gebouwonderdeel zodat de hoofdvormen visueel zelfstandig blijven. Dit geldt ook in het geval als twee schuren met elkaar verbonden zijn. 

Hoogte 
De maximale goothoogte is gelegen op 4m. Op deze manier is de openheid en kleinschaligheid van het erf gewaarborgd. De nokhoogte bedraagt maximaal 9m. De kapvorm is altijd een zadeldak, waarbij de toepassing van wolfseinden en schilddaken ongewenst is. Bijgebouwen (wagenschuur) hebben een maximale goothoogte van 3m en nok van 6m. 

Positie van garages 
Aangebouwde of losse garages zijn niet gewenst. Garages zijn (1 per woning) samengebracht in één langgerekt bouwwerk, waarvan de vorm, materiaalgebruik en toegepaste deuren dienen te herinneren aan wagenschuren uit het verleden. 

Gevelindeling 
Bij de gevels van de woningen dient in beginsel een symmetrische indeling voorkomen te worden. Hierbij moet gedacht worden aan ongelijkvormige ramen en het vermijden van de voordeur in het midden van de gevel. Eventuele dakkapellen zijn ook een goed middel om symmetrie van de gevel te voorkomen. Elke dakkapel in het plan dient echter een ondergeschikt element van de gevel te zijn. 
Bij de schuurwoningen kunnen bescheiden onderlinge verschillen worden toegepast zonder de economische voordelen van enige uniformiteit in de bouwwijze van beide schuren te doorbreken. Gedacht kan worden aan verschillende behandeling van aangebouwde bergingen. 

Materialisatie 
Op het oorspronkelijke boerenerf was er een functioneel onderscheid tussen de woning en de stal of bijgebouw. Voor de woning werd een meer duurzaam materiaal gebruikt dan voor de stal. In Zeeland worden echter regelmatig ook schuren aangetroffen in metselwerk, maar dan valt op, dat de detaillering van de gevel en de dakvoet aanzienlijk eenvoudiger zijn in vergelijk met het woonhuis. Bij de materialisatie dient met dit gegeven rekening gehouden te worden. 
De vrijstaande woningen worden opgetrokken in baksteen. De dichtst bij de Heereweg gelegen woning krijgt de uitstraling als woning op het boerenerf: ambachtelijk gedetailleerd, voorzien van gootklossen, luiken etc. De tweede vrijstaande woning is de schuur, iets hoger en dieper, tevens in metselwerk en in dezelfde steenkleur maar eenvoudiger in detail. De schetsen zijn daarbij illustratief. Gekozen is voor gelijksoortig/kleurig metselwerk, opdat beide woningen samen op het erf visueel een wat forser element vormen. 
De beide twee onder één kap schuurwoning krijgen door het toepassen van een houtbekleding in forse delen gepotdekseld de onmiskenbare uitstraling van boerenschuren. Ook hierbij zijn de schetsen aanvullend illustratief voor de tekst. 
De wagenschuur zal zich eveneens als schuur manifesteren, eenvoudig gedetailleerd bekleed met houten potdekselwerk. 

Daken 
Alle daken binnen het project zullen worden gedekt met keramische pannen in de kleuren natuur rood en antraciet, verdeling zoals op de schetsen aangegeven.

Eckdaten